കഥകൾ

– കഥകളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും എഴുത്തുമാണ്. മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

1) പാറു

2) മഗ്ദലനക്കാരി

3) സോംബി

4) ചോറും, രസവും, അവിയലും

5) ചുവന്ന് തുടുത്ത കണ്ണ്

6) കെവ്വീരമ്മയും ചീനകണ്ണുകളും

7) ഇന്നീ തീരം തേടും തിരയുടെ

രണ്ടാം ഭാഗം – കല്ലറയും വാക്കും മുണ്ടും

8) ഗത്സെമന തോട്ടം

9) ബർഗറും പെപ്സിയും പതിമുഖവും

10) നോട്ടിംഗ് ഹബ്ബിന്റെ ചില്ല് ഗോപുരം

11) സ്വാതി, റൂയി, സാറ

12) ഡബിൾ ജെപ്പേർഡി 

13) രത്നമൂങ്ങ

14) മധുലോകം

15) മിനിക്കഥ : അതെന്താ?

16) കരടിക്ക് പനിയാണ്

17) നിരോധിത നിധി

18) ദൈവമാണത്രെ

19) റിലാക്സ്

20) ഒരു നീണ്ട മുടി

21) നനഞ്ഞോടിയെൻ കുടക്കീഴിൽ

Advertisements