പേടിക്കൊരു പേടി

ഗദ്യമാണൊ പദ്യമാണൊ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയില്ല എന്താ ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷണമെന്ന്. ഇതും നോട്ടിൽ കുത്തിക്കുറിച്ചതാണ്.

~G

 

Advertisements

നേരും നുണയും

ഇഷ്ടമാണോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്

സ്വമനസ്സിനോട് പോലും

നുണപറയേണ്ടിവരുമൊരു വിധിയുള്ള

ഇരുകാലി മൃഗങ്ങൾ നാം.

നിന്നിലെ നിന്നെയെനിക്ക്

ഇഷ്ടമാവില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും,

എന്നിലെ എന്നെ നീ

നുണകളാൽ എന്തിനിഷ്ടമറിയിച്ചു?

നേരിലെ നുണകളുടെ അളവ്,

നുണകളെ താണ്ടുമെങ്കിൽ,

നുണപറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും,

നിനക്ക് നേര് പറയാതിരിക്കാമായിരുന്നു.

മതിയാവോളം താണ്ടവമാടുക ഓർമ്മകളാൽ

മതിയാവുന്നേരം എനിക്കുറങ്ങണം.

നേരിൽ ഉണരാനുള്ള കൊതിയിൽ

എനിക്ക് ഞാനാവണം വീണ്ടും.ഉറങ്ങി വീണേക്കാവുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നോട്ടിന്റെ അവിടെയും ഇവിടെയും കുത്തിക്കുറിച്ച എന്തൊക്കെയൊ ചേർത്ത് തുന്നിയതാണ്. ഇതിൽ ‘ഞാൻ’ ഉണ്ടെന്നൊ ഇല്ലെന്നൊ അവകാശപ്പെടാൻ ഞാനില്ല. 

UPDATE : ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടത് ആരേയൊക്കെയൊ വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഉറക്കം തൂങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അബദ്ധത്തിൽ എന്തോ പറ്റി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടത് കരയിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനൊരു ദുസ്വപ്നവും. ക്ഷമി. വെറുമൊരു കവിതയാണ്.

~ G

Being lied to..

How can people lie to you so effortlessly? When they admit that they have lied to you many times, how  do you accept those truths? What measures do you take to stop being lied to? Life and lie even sounds so similar!

 

What’s life?

An outright lie.

What’s truth?

A sugared untruth.

 

Why do you lie?

To love your life?

Why do you live?

To love and strive?

~ G

Dream is new nightmare

I dreamed a dream

It broke me down.

Echoes of my scream

Nothing else to drown.

Stone pelting foes

Shooed me into dismay

But at the close

I saw a gleam of ray.

Pursued the light

That illusory hope.

Slipped into fright

Collapsed on next slope.

Hope is surreal, a sham

But despair is for real.

Mind is full, don’t cram

I hope abyss will heal.PS: Depression send me those words. Not mine.

PPS: I ain’t no poet. Sorry.